SOUTĚŽ

Pravidla soutěže „DEJ SI DRINK A VYHRAJ PORSCHE“

Tímto dokumentem jsou definována úplná pravidla soutěže „DEJ SI DRINK A VYHRAJ PORSCHE“ (dále jen „soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených soutěžícím je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem.

1.  Pořadatel soutěže:

Cabaret des Péchés, Korábek s.r.o., se sídlem: Životského 195/14, Židenice, Česká republika,

IČO: 030094678 (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).

2.  Termín trvání soutěže a místo

Soutěž probíhá v období od 12. 3. 2022 do 15. 12. 2022 v Cabaret des Péchés (dále jen „doba konání“ a „místo konání“ soutěže).

3.  Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let (dále jen „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I přesto, že taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4.  Výhra v soutěži

Do soutěže je vložena tato výhra:

– 1x osobní automobil Porsche

5.  Mechanika soutěže

Soutěžící se do soutěže zapojí, když:

a) si koupí soutěžní drink v Cabaret des Péchés v termínu od 12.3. 2022 do 15. 12. 2022

b) na účtenku napíše své jméno, příjmení a telefonní číslo, účtenku se soutěžním drinkem vhodí do losovacího bubnu

Soutěžící, který splní podmínky uvedené pod body a) a b) výše a ostatní pravidla pro zapojení do soutěže, bude zařazen do losování o výhry.

6.  Výherci a předání výher

Výherce bude celkem 1 (jeden). Každých 30 dnů tj. (15.4., 15.5., 15.6., 15.7., 15.8., 15.9., 15.10., 15.11. a 15.12. 2022) bude vylosováno 25 postupujících do hlavního losování o výhru dne 22.12. 2022.

Nevylosované lístky zůstávají v losování do dalších losování. Účastník soutěže není limitován počtem účtenek (čím více drinků, tím více účtenek, tím větší šance na výhru).

Vylosovaní postupující budou následně pozváni na galavečer, který se uskuteční 22.12.2022, kde bude vylosován výherce a poté předána cena.

7.  Závěrečná ustanovení

a) Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. V případě vzniku pochybností o splnění podmínek soutěže účastníkem je účastník povinen pořadateli prokázat splnění jednotlivých podmínek.

b) Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na www.cabaretdespeches.com

c) Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s pravidly soutěže.

d) Pořadatel soutěže je oprávněn v případě podezření na nekalé jednání nebo nesplnění podmínek soutěže vyloučit bez udání důvodů kteréhokoli soutěžícího.

e) Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož ani vymáhání účasti v soutěži či výhry právní cestou nejsou možné. Výherce nemůže nárokovat více, než mu bude vydáno.

f) Pořadatel soutěže neodpovídá za výhru či její funkčnost, neposkytuje jakoukoli záruku, soutěžící není oprávněn výhru u pořadatele jakkoli reklamovat. Veškeré případné reklamace výhry je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry.